Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy: Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ngày 05/01/2024, Đảng ủy xã Đăk Ruồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Quang, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Giám đốc TTCT huyện, Tổ trưởng cấp ủy phụ trách dự chỉ đạo.

    Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác: Đảng uỷ xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng uỷ xác định ngay từ đầu năm. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng thực hiện 03 lĩnh vực đột phá, xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với với bảo vệ môi trường và đi đôi với phòng chống dịch bệnh. Trong năm đạt được những kết quả: Tổng diện tích gieo trồng là 2.199,12 ha/2.199,10 ha đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 52,44 triệu đồng năm 2022 lên 56,21 triệu đồng năm 2023. Tổng thu ngân sách tại địa bàn đạt 34.468 triệu đồng đạt 92% dự toán. Tổng chi ngân sách 4.365 triệu đồng đạt 92% dự toán. Lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đầu tư và có bước phát triển.

 

   Lãnh đạo nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở. Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng chỉ đạo thực hiện. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tiếp tục triển khai hiệu quả. Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Công tác giảm nghèo năm 2023 được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo tăng cường củng cố trường, lớp học, nâng cao chất lượng dạy và học ớ các cấp học. Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các phong trào thi đua và hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ngày càng đi vào chiều sâu.

 

   Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, thực hiện các nghị quyết chỉ thị của cấp trên về quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc các địa bàn trọng điểm, tổ chức giao quân nghĩa vụ quân sự đúng chỉ tiêu đảm bảo chất lượng. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được chỉ đạo triển khai theo kế hoạch. Các chế độ chính sách cho đối tượng được chi trả kịp thời. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ đạo Chi bộ Công an xã tiếp tục thực hiện công tác triển khai 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; Đề án 06 của chính phủ. Triển khai đợt cao điểm 50 ngày đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt ĐDĐT cho công dân trên địa bàn xã. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

  Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng cho cán bộ, đảng viên những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc, Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông qua các cuộc họp của xã, thôn, các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, tiếp xúc cử tri, thông qua hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân. Đảng uỷ đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khoá XIII, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

 

   Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng có lợi thế và giá trị kinh tế cao; ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi. Tập trung trồng mới các loại cây trồng như cây ăn quả, cây mắc ca, cây dược liệu. Khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để nhân rộng.

- Lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng các công trình, kiến trúc, nhà ở dọc tuyến quốc lộ 24 qua địa bàn xã; tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình, nhà ở trên địa bàn, xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng vi phạm, không để phát sinh hoặc tái vi phạm nhất là đối với vi phạm hành lang đường bộ dọc tuyến quốc lộ 24.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số; chú trọng việc huy động học sinh đến lớp, hạn chế tình trạng học sinh đi học không chuyên cần và bỏ học. Củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục các cấp.

- Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi, người có công với cách mạng, các hoạt động cứu trợ, nhân đạo. Triển khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo.

- Thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị lớn và các ngày lễ, tết. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị nông thôn. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế tại nạn giao thông trên địa bàn.

- Triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Chủ động thực hiện tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Quang, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Giám đốc TTCT huyện, Tổ trưởng cấp ủy phụ trách ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy xã Đăk Ruồng đã đạt được trong năm 2023. Qua đó, đồng chí đề nghị trong năm 2024, Đảng ủy xã tiếp tục giữ vững ổn định hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới; ổn định, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân, quan tâm đến lợi ích về an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt về nông thôn mới nâng cao và giữ vững trong các năm tiếp theo; đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hội nghị cũng đã tiến hành công tác thi đua- khen thưởng các tập thể, chi bộ, đảng viên đạt tiêu chuẩn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 42
Tháng 07 : 1.122
Tháng trước : 1.125
Năm 2024 : 8.775
Liên kết cột trái