Đắk Ruồng là một xã miền núi thuộc khu vực I có tổng diện tích tự nhiên là: 6.883,23 ha. Phía đông giáp xã Tân lập; Phía tây giáp xã Đăk Tờ Re; Phía Nam giáp xã Hà Đông – Mang Yang – Gia lai; Phía Bắc giáp xã Đăk Tờ Lung. 

Xã có 7 thôn, với tổng dân số là 1.406 hộ/5.6814 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 65,5% bao gồm  các dân tộc khác nhau cùng sinh sống; Có 03 tôn giáo: công giáo, phật giáo và tin lành. 

Trong  năm qua tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện, Dân cư ngày càng phát triển. Tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Đại bộ phận nhân dân luôn tin tưởng, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.